SUURI
PESÄMUNA.

SUURI
MAHDOLLISUUS
VOITTAA.

SUURI PESÄMUNA.
SUURI MAHDOLLISUUS VOITTAA.

Arvonnan säännöt


Arvonnan järjestäjä
Sievitalo Oy
Y-tunnus: 2382003-6
Osoite: PL 28, 67101 KOKKOLA

Osallistumisaika
Arvontaan voi osallistua 01.01.2018-30.6.2019 välisenä aikana.

Osallistumisoikeus ja osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, joka ovat 01.01.2018-30.6.2019 välisenä aikana ostajina solmineet Sievitalo Oy:n kanssa hankintasopimuksen talopaketin ostamisesta tai kauppakirjan asunto-osakkeen ostamisesta.

Sievitalo Oy:n ja muiden tämän arvonnan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten ja organisaatioiden henkilökunta ja heidän samassa taloudessa asuvat perheenjäsenensä eivät voi osallistua arvontaan.

Kukin henkilö voi osallistua arvontaan vain yhden kerran. 1.1.2018-30.6.2019 välisenä aikana solmittu hankintasopimus lisää henkilön automaattisesti pääpalkintoa koskevalle osallistumislistalle.

Osallistujan tulee ilmoittaa kaikki pakolliseksi ilmoitetut tiedot. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä arvonnan järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta ja toimivuudesta. Arvonnan järjestäjä ei vastaa puutteellisista, asiattomista taikka lukukelvottomista osallistumisista. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Käsitteet

Näissä arvonnan säännöissä tarkoitetaan pankilla sellaista pankkia, joka:

  • on saanut Suomessa pankkitoiminnan harjoittamiseen tarvittavan toimiluvan;
  • on suomalainen pankki tai sellainen ulkomainen pankki, jolla on Suomessa sivuliike; ja
  • joka välittää rahasto-osuuksia ja Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita.

Kaikkien tässä kohdassa mainittujen kriteerien on täytyttävä.

30 000 eur pääpalkinto

Osallistuneiden kesken arvotaan kolmenkymmenentuhannen (30.000) euron arvosta sellaisia rahasto-osuuksia ja/tai Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita, jotka ovat saatavissa näissä arvonnan säännöissä tarkoitetun pankin välittäminä. Voittaja saa palkinnon luovuttamisen yhteydessä valita haluamansa rahasto-osuudet ja/tai Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja niiden kappalemäärät.

Mikäli voittajan valitseman rahasto-osuus- ja/tai osakekokonaisuuden arvo ylittää palkinnon arvon, vastaa voittaja kokonaisuuden merkintähinnan ja siitä aiheutuvien kustannusten maksamisesta palkinnon arvon ylittäviltä osin. Mikäli voittajan valitseman rahasto-osuus- ja/tai osakekokokonaisuuden arvo alittaa palkinnon arvon, ei arvojen erotusta makseta voittajalla rahana tai hyvitetä muullakaan tavoin.

Palkinto ei sisällä palkinnon lunastamiseen tarvittavaa pankkitiliä, arvo-osuustiliä, välitys- ja säilytyssopimusta eikä muitakaan pankin mahdollisesti edellyttämiä tuotteita ja palveluja, jotka ovat tarpeen rahasto-osuuksien tai Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden hankkimiseksi ja säilyttämiseksi (Ks. ”Palkinnon lunastamisen edellytykset”).

Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnon lunastamisen yhteydessä pankille suoritettavista merkintäpalkkioista. Voittaja vastaa kaikista muista pankin perimistä palkkioista ja kustannuksista, kuten palvelumaksuista sekä hallinnointi- ja lunastuspalkkioista.

Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi muuttaa rahaksi taikka muuksi aineettomaksi tai aineelliseksi hyödykkeeksi, eikä sitä voi luovuttaa edelleen.

Palkinnon lunastamisen edellytykset

Palkinnon lunastaminen on mahdollista vain sellaisen pankin välityksin, jota näissä arvonnan säännöissä tarkoitetaan.

Palkinnon lunastaminen edellyttää, että voittajalla on omistuksessaan (100 % omistus) pankkitili näissä arvonnan säännöissä tarkoitetussa, voittajan valitsemassa pankissa. Mikäli voittaja valitsee palkintona Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita, edellyttää palkinnon lunastaminen lisäksi, että voittajalla on omistuksessaan (100 % omistus) arvo-osuustili näissä arvonnan säännöissä tarkoitetussa, voittajan valitsemassa pankissa. Mikäli pankki, jonka välityksin voittaja haluaa palkinnon lunastaa, edellyttää rahasto-osuuksien ja/tai Helsingin Pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden hankkimiseksi pankkitilin ja arvo-osuustilin lisäksi myös muita pankkipalveluja, esim. välitys- ja säilytyssopimusta, on palkinnon lunastamisen edellytyksenä, että voittajalla on myös tällaiset pankkipalvelut. Voittaja vastaa siitä, että hänellä on käytössään pankkipalvelut, joita palkinnon lunastaminen edellyttää.

Arvonnan suorittaminen ja voittajalle ilmoittaminen

Palkinto arvotaan syyskuussa 2019. Voittaja arvotaan sattumanvaraisesti valitsemalla nimi arvontaan osallistuneiden henkilöiden joukosta. Voittajalle ilmoitetaan voitosta viipymättä arvonnan suorittamisen jälkeen henkilökohtaisesti sähköpostitse, puhelimitse tai postitse.

Mikäli voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta yhden (1) kuukauden kuluessa arvonnan suorittamisesta, arvotaan uusi voittaja ja alkuperäinen voittaja menettää oikeutensa palkintoon.

Palkinnon luovuttaminen

Palkinto luovutetaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun voittaja on tavoitettu. Palkinnon luovuttamisesta sovitaan erikseen. Palkinnon luovuttaminen tapahtuu Suomessa.

Voittajan julkistaminen ja arvonnan julkisuus

Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät arvonnan järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan etu- ja sukunimen ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa.

Arvonnassa annettavien tietojen käyttö, siirtäminen ja luovuttaminen

Arvonnassa annettavia tietoja käytetään vain arvontaan osallistumista ja arvonnan toteuttamista sekä palkinnon luovuttamista varten. Arvonnan järjestäjä ei luovuta osallistujien tietoja kolmansille tahoille, eikä käytä niitä suoramarkkinointiin ilman erillistä lupaa.

Arvonnan järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu arvontaan osallistuvia kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon. Palkinnosta suoritettavasta lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa arvonnan järjestäjä. Palkinnon voittaja vastaa kaikista muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen ja käyttämiseen liittyvistä kustannuksista, kuten pankin perimistä hallinnointi- ja lunastuspalkkioista ja muista palvelumaksuista, ellei näissä arvonnan säännöissä ole toisin mainittu. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai palkinnossa ilmeneviin vikoihin. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

 Arpajaisvero

Palkinnosta suoritettavasta lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa arvonnan järjestäjä.

Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Nämä säännöt koskevat kaikkia arvontaan osallistuvia. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä arvonnan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä arvonnan järjestäjän arvontaa koskevia päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin tarpeen vaatiessa ilman eri ilmoitusta tai korvausvelvollisuutta. Arvonnan järjestäjällä on oikeus keskeyttää arvonta ilman eri ilmoitusta tai korvausvelvollisuutta, mikäli arvonnan järjestäjään kohdistuisi arvontaan liittyen viranomaisen tai muun kolmannen tahon perusteltu väite tai vaatimus.

Sievitalo Oy on muuttovalmiiden omakotitalojen, vapaa-ajan asuntojen ja Täydenpalvelun asunto-osakeyhtiöiden rakentaja. Toiminnan keskeisiä arvoja ovat rakentamisen ja asiakaspalvelun laatu, toimitusvarmuus sekä nykyaikainen ja kaunis talomallisto.